Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Giga ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea Vaasan yliopiston pääaineopinnoissaan tietotekniikkaa ja viestintää opiskelevien tieteellistä ja ammatillista kehitystä, vaalia opinto­ ja ammattikysymyksiin liittyviä etuja ja viihtyvyyttä sekä edistää jäsenten vapaa­ajan toimintaa.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä jäsentensä opintoja tukevaa toimintaa, ekskursioita, illanviettoja, keskustelutilaisuuksia, retkiä sekä kulttuuritoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alan julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää asianmukaisella tavalla maksullisia huvitilaisuuksia ja myyjäisiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä valmistaa, hankkia ja myydä jäsentuotteita.

3§ Jäsenet

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä. Äänioikeutettuja ovat yhdistyksen varsinaiset jäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Vaasan yliopiston perus­ tai jatkotutkintoa suorittava opiskelija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi luonnollisen tai oikeushenkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen perustellusta esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.
Mikäli kunniajäseneksi kutsuttu on yhdistyksen varsinainen jäsen, säilyvät hänen varsinaisen jäsenen jäsenoikeutensa.
Jäsenen velvollisuutena on ilmoittaa tarvittavat yhteystiedot yhdistyksen hallitukselle jäsenrekisteriä varten.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan tietoihinsa tulevista muutoksista.

4§ Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoituksella erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä.

5§ Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä sekä kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous.
Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsenmaksu on voimassa varsinaisille jäsenille koko Vaasan yliopistossa opiskelun ajan ja kannatusjäsenille kevätkokouksen määrittelemän ajan.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä nollasta (0) viiteen (5) muuta jäsentä.
Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi alkaen 1. tammikuuta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun yli puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksiin voivat osallistua yhdistyksen varsinaiset jäsenet puhe­ ja läsnäolo­-oikeudella.
Hallitus voi myöntää tarvittaessa puhe­ ja läsnäolo­-oikeuden kokouksessaan myös henkilölle, joka ei ole yhdistyksen jäsen.

Hallituksen tehtäviä ovat muun muassa:
1. Hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet.
2. Pitää yllä jäsenrekisteriä.
3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja toimeenpanna kokousten päätösasiat.
4. Valvoa yhdistyksen taloutta parhaalla mahdollisella tavalla.
5. Laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio.
6. Laatia tilinpäätös ja toimintakertomus.
7. Edustaa yhdistystä kokouksissa ja tilaisuuksissa.

Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikautensa ilmoittamalla siitä hallitukselle tai jos yhdistyksen kokous erottaa jäsenen, yhdistyksen kokous voi valita hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Erotettaessa puheenjohtaja tai hänen erotessaan taikka erotettaessa koko hallitus on tilalle valittava uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitusta voidaan tarvittaessa täydentää yhdistyksen kokouksessa jäljellä olevalle toimikaudelle.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama henkilö yksin, tai hallituksen muut jäsenet kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi alkaen 1. tammikuuta.
Yhdistyksellä on yhdestä (1) kahteen (2) varsinaista tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja yhdestä (1) kahteen (2) varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa, jotka valitaan yhdistyksen syyskokouksessa.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa tilinpäätöksestä asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomuksesta kirjallinen lausunta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset ovat varsinaisia tai ylimääräisiä.
Varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.
Muut kokoukset ovat ylimääräisiä.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-­huhtikuussa ja syyskokous syys­-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus­ ja kunniajäsenillä on kokouksissa puhe­ ja läsnäolo-­oikeus.
Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Kokous on kutsuttava koolle viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta toimittamalla kutsu sähköisesti yhdistyksen sähköpostilistalle.

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. päätetään liittymis­ ja jäsenmaksun suuruus
8. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimint asuunnitelma ja talousarvio
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sekä heidän mahdolliset palkkionsa
7. valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut jäsenet
8. päätetään tilintarkastajien/toiminnantarkastajien mahdollisista palkkioista
9. valitaan tilintarkastajat/toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilönsä
10. käsitellään muut kokouksessa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät­ tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kevät­ tai syyskokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Mikäli yhdistyksen sääntöjä halutaan muuttaa, tulee asia käsitellä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
Kokousten välillä tulee kuitenkin olla vähintään kaksi (2) viikkoa.
Ensimmäisessä kokouksessa ehdotuksen tulee saada taakseen vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä.
Toisessa kokouksessa ehdotuksen tulee saada kolmen neljänneksen (3/4) enemmistö annetuista äänistä.
Sääntöjen muuttamisesta tulee mainita kokouskutsussa.
Mikäli yhdistys halutaan purkaa tulee asia käsitellä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa.
Kokousten välillä tulee kuitenkin olla vähintään kaksi (2) viikkoa.
Purkuesitys tulee saada molemmissa kokouksissa taakseen neljän viidesosan (4/5) enemmistö annetuista äänistä.
Purkuesityksestä tulee mainita kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus ja varat joutuvat viimeisen purkamisesta päättäneen yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.
Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13§ Ohjesäännöt

Yhdistyksen toiminnasta voidaan tarkemmin säätää ohjesäännöissä.
Ohjesääntöjen hyväksymisestä, muuttamisesta ja kumoamisesta päättää yhdistyksen kokous.
Päätöksen hyväksymiseen vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

14§ Muut säädökset

Muissa osin noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säädöksiä. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.